Ivo genomför inspektioner i alla Sveriges kommuner med särskilda boenden för äldre. Nu har Tanum fått kritik för hur verksamheten bedrivs. Arkivbild.
Ivo genomför inspektioner i alla Sveriges kommuner med särskilda boenden för äldre. Nu har Tanum fått kritik för hur verksamheten bedrivs. Arkivbild. Bild: Jakob Simonson

Ivo riktar kritik mot Tanums äldreboenden

Vid en tillsyn av särskilda boenden i samtliga kommuner i landet granskade Ivo Tanums kommun – och kom då bland annat fram till att det saknas tillräcklig kompetens hos personalen som gör medicinska bedömningar.

ANNONS
LocationTanum||

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid landets särskilda boenden för äldre. Ivo har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från särskilda boenden i Sveriges kommuner, och har även gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal.

Utifrån detta fann Ivo att lägstanivån inom äldreomsorgen i alla kommuner och regioner var alldeles för låg. Det fanns tydliga brister i vården inom tre olika områden: vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

Därför inledde Ivo en nationell tillsyn av samtliga kommuner i landet. I måndags fick Tanums kommun ta emot Ivos beslut om de brister som myndigheten identifierat vid kommunens särskilda boenden.

ANNONS

Vi ser givetvis allvarligt på de brister som IVO lyfter i sin rapport

Förutom de tre områden som samtliga kommuner påvisat brister inom konstaterar Ivo även att den personal i Tanum som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och inte behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning.

– Vi ser givetvis allvarligt på de brister som IVO lyfter i sin rapport och vi står inte ensamma med dessa utmaningar. Det pågår sedan tidigare ett aktivt arbete med att säkerställa en god och säker vård på våra särskilda boenden, dels utifrån de brister som IVO har lyft i den nationella rapporten, dels utifrån omställningsarbetet kring god och nära vård, ett arbete som pågår nationellt och som vi på lokal nivå gör tillsammans med regionen, skriver förvaltningschef Tone Brage i en kommentar till Ivos rapport.

Vad gäller brist på kompetens bland dem som gör medicinska bedömningar på äldreboenden, menar Tanums kommun att det är brist på läkare i kommunen och att det "utifrån IVO:s beslut kommer påbörjas ett arbete tillsammans med regionen kring de brister som lyfts gällande primärvårdens ansvar". Det skriver Tanums kommun på sin hemsida, där man också angående bristande svenskkunskaper framhåller att det görs satsningar på att utbilda språkombud, i samarbete med kommunens vård- och omsorgscollege.

Tanums kommun ska senast den 16 maj redovisa till Ivo vilka åtgärder kommunen avser att vidta med anledning av beslutet.

ANNONS

Ivos granskning

Hösten 2022 påbörjade Ivo inspektioner i alla Sveriges kommuner som bedriver särskilda boenden för äldre, Säbo, i kommunal regi.

Tillsynen har utgått från de 1 700 särskilda boendena som finns i Ivos omsorgsregister och Ivo har gått vidare med en fördjupad granskning utgående från 98 boenden.

ANNONS