Insändarskribenten Jan Wogel. Strömstiernskolan.
Insändarskribenten Jan Wogel. Strömstiernskolan. Bild: Jenny Johansson

Satsa på skolan – en investering

Insändarskribenten Jan Wogel om skolresultaten i Strömstad.

ANNONS
|

Strömstad har flera goda förutsättningar för att ha en blomstrande ekonomi; gränshandel, färjetrafik och omfattande turism.

Trots detta och trots att man har hög kommunalskatt samt höga sop- och VA-avgifter tvingas man till nedskärningar i budgeten för att få debet och kredit att gå ihop. Dessutom är Strömstad räknat per person en av Sveriges högst belånade kommuner.

Ett annat område där Strömstad parkerar i botten är invånarnas utbildningsnivå och studieresultaten i grundskolan. Drygt 30% av eleverna når inte godkänt i alla ämnen och drygt 20% blir inte behöriga till gymnasiestudier.

Siffrorna var ännu värre för något år sedan, men sett över längre tid går utvecklingen i fel riktning. Dessa resultat placerar Strömstad på den nedre halvan i en nationell jämförelse.

ANNONS

Det finns ett tydligt samband mellan svårigheterna att få ihop ekonomin och de bristande ambitionerna i skolsatsningarna. Erfarenheter från skolor i andra kommuner visar att det är möjligt att nå studiemålen för nära 100% av eleverna om skolan och huvudmannen jobbar systematiskt med detta mål.

Skandia har i sitt forskningsprojekt ”Utanförskapets pris” visat att detta också är en mycket lönsam satsning för såväl kommunen som den enskilde då det leder till minskat utanförskap och därmed kraftigt minskade sociala kostnader men även större intäkter då fler kommer i arbete.

Strömstad har idag en låg medianinkomst. Om befolkningen som helhet ges en högre utbildningsnivå leder det också till att fler invånare får högre inkomster och därmed högre skatteintäkter för kommunen.

I den nu pågående budgetprocessen fokuseras på nedskärningar inom bland annat vård, skola och omsorg. Det är kommunens viktigaste uppgifter.

Så länge som man inte inser att ambitionen måste vara att alla elever ska klara godkänt i skolan och satsar därefter kommer den onda cirkeln aldrig att brytas. Att satsa på skola och utbildning kan inte ses som vilken löpande utgift som helst, det måste ses som en investering.

ANNONS