Helene Evensen, förvaltningschef, och Lena Martinsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar på Bengt Magnussons inbjudan till stormöte.
Helene Evensen, förvaltningschef, och Lena Martinsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar på Bengt Magnussons inbjudan till stormöte. Bild: Pontus Johansson

Så jobbar skolan mot mobbning

Helene Evensen och Lena Martinsson besvarar kyrkoherde Bengt Magnussons inbjudan till stormöte om mobbning och våld i skolan.

ANNONS
LocationStrömstad|

Återkoppling på insändare i Strömstads Tidning: ”Bjud in till stormöte om mobbning och våld – hem och skola måste samarbeta”.

LÄS MER:Bjud in till stormöte om mobbning och våld – hem och skola måste samarbeta!

Som företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen och dess nämnd vill vi ta tillfället i akt och tacka för Bengts engagemang i frågan. Det är precis som Bengt skriver viktigt att så många som möjligt inom samhället samverkar för att våra barn och elever ska få de bästa förutsättningarna. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs ha blivit tuffare i hela samhället för såväl vuxna som barn och elever. Det som händer på skolan, i hemmet och på fritiden samverkar och påverkar varandra.

Konflikter som sker på fritid och via sociala medier skapar ofta oro bland elever och elevgrupper i skolan. Dessa konflikter reds ut i skolan av skolans elevhälsa och personal tillsammans med berörda elever.

ANNONS

Den breda samverkan kring kränkande behandling och psykosocial arbetsmiljö som Bengt efterfrågar, sker kontinuerligt

All personal inom förskola, skola och fritids jobbar tillsammans med barn- och elevhälsans kompetenser med främjande och förebyggande arbete för att motverka kränkande behandling i klassrummet, på raster, i korridorer. Som legitimerad lärare och med stöd av elevhälsoteamen finns en god grund att stå på för att hantera barn och elever i sårbara situationer, men ju fler som kan bidra till ett lugn i hemmet, på fritiden och i samhället i stort skapar än bättre förutsättningar för både barn/elev och läraren.

Den breda samverkan kring kränkande behandling och psykosocial arbetsmiljö som Bengt efterfrågar, sker kontinuerligt mellan skolan och andra förvaltningar, instanser och organisationer (skolverksamheter, socialförvaltning, fritidsgård, polis mfl).

Det nu mångåriga arbetet med samverkan mellan skola, kommun och föreningsliv i Strömstad, kring Strömstadsandan, bygger på ett gemensamt värdegrundsarbete. I Skee har man precis startat upp en ny fritidsgårdsverksamhet, där man arbetar utifrån samma värdegrund.

Skolverksamheterna bjuder under skolåret in vårdnadshavare att delta i dialoger och information kring olika aktuella frågeställningar

Under flera år har Strömstads kommun bjudit in brett (skolpersonal, vårdnadshavare, allmänhet) till temaveckor kring mental hälsa där ett stort fokus har legat på barn och ungas psykiska hälsa med inslag av föreläsningar, filmvisning och andra aktiviteter.

Skolverksamheterna bjuder under skolåret in vårdnadshavare att delta i dialoger och information kring olika aktuella frågeställningar, där bland annat värdegrund, droger, mental hälsa diskuteras med berörda målgrupper.

ANNONS

Nu när de nationella restriktionerna släppts för möten, kan också skolråd och föräldramöten genomföras mer kontinuerligt och i såväl fysiska som digitala mötesformer.

Helene Evensen

förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Strömstads kommun

Lena Martinsson (S)

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Strömstads kommun

LÄS MER:Prästen erbjuder kyrkan för stormöte om skolan

LÄS MER:Utsatt familj: Mobbning har pågått i flera år

LÄS MER:Skolpolitikerna följer utvecklingen på Strömstierna: ”Helt oacceptabelt”

LÄS MER:Vittnar om trakasserier på Strömstierna

ANNONS