Gränsenresan Idefjorden med broarna
Gränsenresan Idefjorden med broarna Bild: Lasse Edwartz

Debatt: Naturskyddsföreningen: Skydda Idefjorden!

Det var inlandsisen som för mer än 10 000 år sedan skapade Idefjorden, en av Sveriges två äkta tröskelfjordar. Under åtminstone trettio år har starka norska exploateringsintressen önskat sänka trösklarna för att kunna ta in större fartyg till Halden. Hela tiden har Sverige stått emot, senast av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vid sitt besök i Strömstad i höstas.

ANNONS
LocationStrömstad||

Nu har kabelfabriken Nexans med sin lobbyverksamhet fått lokalpolitikerna Kent Hansson (S) och Fredrik Holm (H) att gemensamt begära ytterligare en utredning om vilka miljökonsekvenser en sådan åverkan skulle få. Men svaret vet vi redan.

Länsstyrelsen fastslog i sin bevarandeplan Natura 2000 för Idefjorden (dec 2018) bland annat att "Det främsta hotet mot bevarandemiljöerna i Idefjorden är olika former av exploatering som förstör eller ändrar naturtypernas struktur och förändrar vattengenomströmningen, till exempel fördjupningar av farleden in till Halden ..."

Länsstyrelsen skriver vidare: "Det främsta bevarandesyftet i området är revmiljöerna, som är lokaliserade till trösklarna vid mynningen Bjällvarp och Svinesund samt på de branta hårdbottnarna på fjordens sida. Undervattensmiljön i fjorden är speciell för den svenska västkusten, eftersom det här förekommer både marina, sötvattens- och brackvattenarter i samma vattenområde."

ANNONS

Vid Svarte-Jan finns ca 40 arter av nakensnäckor, dvs ca 50 procent av den svenska nakensnäcksfaunan, långt mer än vad som påträffats på andra lokaler. Vid Bjällvarp, Svinesund och nedanför Dragonkullen finns rev i form av blåmusselbankar. På kanten av trösklarna finns även hästmusslor, mossdjur, stensnultror, trekantsmask, död mans hand, krabbtaska med flera arter.

Länsstyrelsen skriver: "En förändring av trösklarnas topografi kan komma att innebära en risk för negativ påverkan på den speciella artsammansättningen, både på trösklarna och på reven längs fjordens kanter, till följd av förändrad strömhastighet över reven. En förändrad strömhastighet över trösklarna kan också komma att medföra att vattenutbytet mellan fjordens bassänger och havsområdet utanför förändras, vilket kan påverka reven negativt i den angränsande Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden.

Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. Det borde vara bekant för EU-medborgaren Kent Hansson, medan norske medborgaren Fredrik Holm kanske inte bryr sig? Åverkan på trösklarna påverkar alltså miljön i två Natura 2000-områden, Idefjorden och Kosterhavet.

Ett annat stort hot mot Idefjorden är de föroreningar, bland annat i form av tungmetaller och organiska klorföroreningar, som fortfarande finns lagrade i sedimenten och fiberbankarna och som kan virvlas upp av de större båtarnas mera djupgående propellrar. Med fler och större fartyg ökar också risken för oljeutsläpp och utsläpp av svavel- och kväveföroreningar samt införsel av invasiva arter.

ANNONS

Det behövs verkligen ingen ny utredning om att förstöra trösklarna till Idefjorden. Sverige måste fortsätta att stå emot norska exploateringsintressen i Idefjorden. Strömstad kommun måste värna om våra naturvärden i och runt Idefjorden, inklusive Löveråsfjället som föreslagits till reservat/nationalpark. Här finns en stor potential för att utveckla turistnäringen i Strömstad.

Skydda naturen! Skydda Idefjorden!

Sten Brodén, ordförande Naturskyddsföreningen i Strömstad

ANNONS