Sten Brodén, ordförande för Naturskyddsföreningen i Strömstad.
Sten Brodén, ordförande för Naturskyddsföreningen i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Naturskydds­föreningen föreslår stort reservat för skogen

Sten Brodén: ”Den stora sammanhängande naturskogen på Löverås­fjället måste bevaras för efterkommande generationer.”

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad|

Vid Löveråsfjället, cirka två mil nordost om Strömstad, ligger ett av kommunens största samman­hängande skogslandskap med en unik artflora. Efter flera års inventeringar och observationer föreslår nu Naturskyddsföreningen ­i Strömstad att ett stort naturreservat bildas här.

Löveråsfjället är utpekat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Delar av skogslandskapet är nästan opåverkat av skogsbruk. De omväxlande skogstyperna och områdets storlek ger en storslagen vildmarkskänsla.

Här finns cirka 25 fågelarter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen

Fynden av hotade och rödlistade arter på Löverås­fjället är ovanligt stor och unika; totalt har inte mindre än 111 naturvårdsarter, varav 38 rödlistade arter observerats i området. Här finns cirka 25 fågelarter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Bland insekterna ska särskilt nämnas den starkt hotade fetörtsblåvingen som finns på endast fyra platser i Sverige.

ANNONS

Vid Bågen i norra delen av reservatsförslaget finns flera områden med äldre värdefull naturskog. Enligt länsstyrelsens gammalskogsinventering från 1998 finns här partier med höga till mycket höga naturvärden. Floran är rik med flera hotade arter, många bohål och fridlysta fåglar häckar i branten.

Sverige når inte upp till sina miljömål. När skyddsvärda skogar fortsätter att avverkas finns inte en chans att Sverige når nationella och internationella mål. Endast cirka 4,4 procent av land­arealen i Västra Götaland och cirka 5 procent av land­arealen i Strömstads kommun är idag formellt skyddad. Enligt den regionala strategin ska skogar med höga naturvärden prioriteras. Det borde i allra högsta grad gälla Löveråsfjället.

Här finns flera prioriterade naturtyper som Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara samt flera rödlistade arter som är hotade

Sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden i den storleksklass som vid Löveråsfjället är ovanliga i södra Sverige. Här finns flera prioriterade naturtyper som Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara samt flera rödlistade arter som är hotade till starkt hotade i landet. Även närheten till Natura 2000-området Idefjorden gör Löveråsfjället högintressant. Eftersom få skogar är formellt skyddade i Strömstad kommun och skyddsvärda skogar avverkas eller riskerar avverkning, ökar behovet av skydd för detta unika område ytterligare.

Strömstads kommun rekommenderade redan 2006 att skogsområdena vid Björnerödspiggen och Boråsgården bör ges skydd. Det är dags att införliva kommunens rekommendationer genom att bilda ett stort sammanhängande naturreservat för att bevara områdets unika naturvärden till efterkommande generationer och leva upp till nationella och internatonella miljömål.

ANNONS

Det är vår förhoppning att markägarna tillsammans med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tar sitt ansvar för att bevara detta värdefulla område. Den stora sammanhängande naturskogen på Löverås­fjället måste bevaras för efterkommande generationer. Löveråsfjället är nästintill av nationalparksklass. Strömstad är att gratulera till ett alternativt turistmål för framtiden!

Sten Brodén

Ordförande i Naturskydds­föreningen i Strömstad

ANNONS