Massiv exploatering av Källviken

”Är Strömstad staden där några få tongivande entreprenörer ska berika sig medan rekreationsområden förstörs för så många?” skriver Louise Drake och Mats Pihlgren i insändaren.

ANNONS

De nya ägarna till kursgården och det tillhörande stora skogsområdet genomförde ganska snart efter övertagandet ett kalhygge på 24 hektar i det populära strövområdet ovanför kursgården, trots protester från flera och påpekande från länsstyrelsen om varsamhet. Ett mycket provocerande förfaringssätt. Så kommer ett planförslag där dessa ägare vill förändra miljön fullständigt med en massiv exploatering och bygga något som liknar en storstadsförort inom strandskyddat område intill ett naturskyddsområde. Det är obegripligt att någon kan föreställa sig att den planerade förortsliknande miljön ska locka turister. Även om det lilla och redan hårt använda naturskyddsområdet utökas en smula kommer det inte att kunna bära belastningen av den föreslagna exploateringen, utan snarare te sig som en liten nedskräpad park i storstaden.

ANNONS

Ur planförslaget: ”Området ligger även inom riksintresse för turism och friluftsliv, samt den obrutna kusten enligt 4 kap. i miljöbalken. En ökad exploatering vid Källviken kan fel utförd påverka landskapsbilden och naturupplevelsen negativt. Å andra sidan är det viktigt att befintliga turistanläggningar i attraktiva lägen inte blir privata sommarboenden. Det är därför kommunens mening att befintlig anläggning bör ersättas av en modern samlad anläggning av den här storleken. Antalet bäddar kommer att öka något, men den stora skillnaden är att inkvartering i flerbäddsrum ersätts med ett modernt hotellboende.”

Hur mycket naturupplevelse finns det kvar att ta del av mellan höghusen?

Skrivningen är mycket motsägelsefull. Hur många har råd med ”ett modernt hotellboende” och hur mycket naturupplevelse finns det kvar att ta del av mellan höghusen? Hur motiverar kommunen uttrycket ”av den här storleken”? Det framgår inte. Det enda som uttrycks är att det inte får bli privata sommarboenden, vad har storleken på anläggningen med det att göra? Vems ärenden går man?

I planen nämns också att ”säkerställa det nationella friluftslivet” genom tillgång till parkeringar. Även detta är mycket motsägelsefullt om man betänker de orimliga proportionerna mellan bebyggelse/parkering och den yta som ska svara mot ordet ”friluftsliv”. Det friluftslivet får ske vid en överbefolkad liten strandremsa, en kalhuggen skog och en förortsliknande stadsbebyggelse.

ANNONS

Är det så i Strömstads kommun att det alltid är bra att det byggs oavsett vad för nåt? Är Strömstad staden där några få tongivande entreprenörer ska berika sig medan rekreationsområden förstörs för så många? Strandskydd åsidosätts, naturvärden ignoreras, de lokala fastighetsägarna provoceras, utrymmet för så mångas rekreation och fritid omintetgörs.

Louise Drake

Mats Pihlgren

ANNONS