<strong id="strong-37e68ee55568788117914161ecf99a7c">Emmelie Hansen och <strong id="strong-88cb0255101edc0f23cfca1fd1721c10">Marie Edvinsson Kristiansen. Foto: Marita Adamsson och foto vindkraftverk Ola Samuelsson. </strong></strong>
Emmelie Hansen och Marie Edvinsson Kristiansen. Foto: Marita Adamsson och foto vindkraftverk Ola Samuelsson.

M: Åtgärda bristerna i elförsörjningen

”Besöksnäringen i en kustkommun som Strömstad är beroende av orörda och vackra landskap som inte domineras av stora vindkraftverk”, skriver Moderaterna i Strömstad.

ANNONS
|

Sveriges välstånd grundar sig på en fossilfri elproduktion bestående av vattenkraft och kärnkraft. Ett tillförlitligt elsystem är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt samhälle. Samtidigt som elektrifieringen ökar, försämras nu leveranssäkerheten i det svenska elsystemet.

Innan Sverige började avveckla kärnkraften hade vi en stabil och säker elproduktion med låga elpriser. Ett av få länder i världen som inte producerade el med fossila bränslen. Den fasades ut för mer än 10 år sedan.

Att försöka ersätta kärnkraften med vindkraft är ett stort misstag. Vindkraft skall byggas i länder där den tillsammans med kärnkraft kan ersätta fossilt baserad elproduktion. Ex. Kina med flera länder. Sverige har sedan tidigare i stort sett varit förskonad från fossil produktion av elkraft. Efter den i Sverige påbörjade kärnkraftsnedläggningen har Karlshamns oljekraftverk tvingats producera fossil elkraft för att klara elförsörjningen under kalla vinterdagar då det inte blåser.

ANNONS

Att genomföra en massiv utbyggnad av vindkraft i Sverige kommer att innebära stora ingrepp in naturen såväl till lands som till sjöss. Vår ambition för våra framtida generationer är att bevara den orörda naturen. Denna kortsiktiga lösning med vindkraft kommer i ett livscykelsammanhang få mycket svårt att bära sina kostnader. För närvarande arbetar Mittuniversitetet med en forskningsrapport hur såväl besöksnäring som fastboende påverkas av vindkraftverkens intrång i den orörda naturen.

Besöksnäringen i en kustkommun som Strömstad är beroende av orörda och vackra landskap som inte domineras av stora vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 350 m. Att ersätta elproduktionen med fossil kraft kommer annars som ett brev på posten. Tyskland är ett tydligt exempel på detta. Efter kärnkraftnedläggningen är man till mer än 50 % beroende av rysk fossil gas för bl.a uppvärmning.

Sverige var en gång världsledande när det gällde kärnkraft med Asea Atom i spetsen. Under mer än 20 år fick inte forskning bedrivas Sverige inom kärnkraftsområdet. Sverige måste prioritera forskning inom energiområdet inte minst när det gäller kärnkraft. Vårt land har en stor resurs i det använda kärnbränslet som i 4:e generationens kärnkraftverk skulle ge fossilfri energi i många hundra år. Endast en bråkdel av energin är utnyttjad i det använda bränslet.

ANNONS

En återanvändning av bränslet får dessutom radioaktiviteten att klinga av på i sammanhanget mycket kort tid. Ny kärnkraft bör byggas och utvecklas i de områden som redan idag är tagna i anspråk för denna energiproduktion, såsom Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Idag är en stor del av vindkraftverken i Sverige ägda av utländska investerare. Varför skall vi upplåta svensk orörd natur för dessa utländska investeringar?

Med hänvisning till det ovanstående anser vi att Strömstads kommun bör vara mycket varsam vid framtida utbyggnad av vindkraft såväl till lands som till sjöss. Hänsyn bör tas till såväl den biologiska mångfalden som upplevelsevärden och naturområdens attraktionskraft.

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Emmelie Hansen (M)

Ledamot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Carl Johan Evers (M)

Göran Wallo (M)

ANNONS