Debatt: Kent Hansson (S): ”Viktigt att basera åsikter på kunskap”

Strömstads kommunalråd, Kent Hansson (S), har fått mycket kritik i olika debattartiklar efter en intervju i Strömstads Tidning. Där uttryckte han sitt stöd för att utreda konsekvenserna av att kapa trösklarna i Idefjorden. Samtidigt var han tydligt men att han är mot en sådan åtgärd, om det skulle få allvarliga konsekvenser för havsmiljön.
Här svarar han på kritiken i en egen debattartikel.

ANNONS
LocationStrömstad||

Jag vill tydliggöra att varken jag eller någon annan politiker i Strömstad vill medverka till en sprängning av trösklarna eller att några andra åtgärder vidtas i Idefjorden som äventyrar havsmiljön.

Det brev som jag och ordföranden i Haldens kommun gemensamt skrivit under och som är ställt till Sveriges klimat och miljöminister handlar om att vi ställer oss bakom den norska fiskeri och havministerns framställan om att det görs en oberoende miljökonsekvensutredning, vilket också fått stöd av både landshövdingen för Västra Götaland och Statsforvalteren i Oslo/Viken.

Brevet är ett resultat av ett antal möten mellan Haldens kommun och Strömstads kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Statsforvalteren där bland annat frågan om fördjupning av farleden diskuterats. Både majoritet och opposition från båda kommunerna har medverkat i mötena.

ANNONS

Anledningen till att vi skrev brevet var att vi tycker det är viktigt att få kunskap om hur och på vilket sätt eventuella åtgärder i fjorden påverkar den unika havsmiljön i och utanför Idefjorden. Jag vill dock med det bestämdaste säga att jag absolut INTE kommer att medverka till åtgärder som försämrar havsmiljön. Jag tycker däremot det är viktigt att våra ståndpunkter ska baseras på kunskap och inte på tyckanden.

Tyvärr väljer Strömstads tidning att efter intervjun med mig sätta rubriken ”Strömstads kommun stödjer utredning av tröskelsprängning”. Det är en helt felaktig återgivning av intervjun. I intervjun förklarade jag att en sprängning av trösklarna överhuvudtaget inte är en fråga som längre är aktuell. Att en sådan rubrik väcker ilska och oro hos befolkningen är helt förståeligt.

Rubriken ändrades något efter reaktion från mig, men inte heller den nya rubriken speglar intervjun.

Under åren har norska regeringen med jämna mellanrum lyft frågan om farleden i Idefjorden. Stora industrier i Halden såsom Norske Skog och Nexans har behov av att mer djupgående båtar kan trafikera fjorden.

Det är dock INTE en fråga om sprängning av trösklarna. Man önskar utreda möjligheterna till att såga av vissa av topparna på trösklarna och som då skulle möjliggöra för mer djupgående fartyg.

ANNONS

Sådana åtgärder skulle dock kunna medföra ändrade strömförhållanden i fjorden som i värsta fall kan leda till att de föroreningar som ligger på botten kommer i rörelse. Det skulle få katastrofala följder, därför menar vi att det behövs kunskap om vilka potentiella risker en kapning av trösklarna för med sig.

Jag har självupplevda erfarenheter av tillståndet i fjorden när det var som sämst på 70-talet. Vattenkvaliteten i Idefjorden var på den tiden så dålig att man var tvungen att skydda huden från att komma i kontakt med vattnet. Idefjorden var på den tiden en död fjord.

I samband med att Norske Skog började arbeta med mer miljövänliga medel i sina processer förbättrades vattenkvaliteten i Idefjorden undan för undan från slutet av 80-talet. Nu är Idefjorden en förhållandevis ren fjord där liv och växtlighet har återvänt.

Detta är något som absolut inte får äventyras. Trösklarna är en garant för att föroreningarna som idag finns i bottensedimentet i fjorden stannar kvar där de är. Att ta bort trösklarna är INTE en fråga. Idefjorden är på svensk sida Natura 2000 klassificerat och har naturvärden och riksintressen som måste bevaras. I direkt närhet till Idefjordens mynning finns också tre marina nationalparker, med dess unika miljö.

ANNONS

Tillsammans med miljöenheten på Länsstyrelsen, Kosterhavets nationalpark, Miljödepartementet, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket med flera olika intressenter följer Strömstads kommun de åtgärder som planeras i Idefjorden och agerar därefter.

Slutligen vill jag säga att jag inte springer någons ärenden så som Christopher Andersen antyder i sin insändare.

Vi ska dock vara medvetna om att en del av Strömstads utveckling och attraktivitet är sammankopplat med arbetsmarknaden på andra sidan gränsen. För många som bor i Strömstad eller som väljer att flytta hit utgör den norska arbetsmarknaden ett värdefullt komplement till vår egen arbetsmarknad.

Senaste uppgiften vi har är att drygt 1000 Strömstadsbor arbetspendlar till Norge. Arbetsplatser i de norska kommunerna närmast gränsen utgör en viktig del i en gemensam arbetsmarknadsregion.

Med vänlig hälsning

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Strömstads kommun

ANNONS