Hans-Inge Sältenberg, Centerpartiet.
Hans-Inge Sältenberg, Centerpartiet. Bild: Jakob Simonson

Är alla invånare och kommunområden lika mycket värda?

Hans-Inge Sältenberg: Barn- och utbildningsnämnden är i full färd med att skapa sämre förutsättningar för barn som bor på landsbygden i kommunen.

ANNONS
LocationStrömstad|

Näringslivet har samlat sig för att gemensamt satsa och utveckla Strömstad för att öka attraktionen för att besöka, bo och verka i kommunen. Strömstads kommun har fått regionalt och statlig ekonomisk stöttning för att öka Strömstads kommuns attraktionskraft. Men vad gör kommunens politiska styre?

Skall Strömstad kunna växa och attrahera nya invånare måste det också finnas politisk vilja, vision och strategi för hur hela Strömstad kommuns geografi och alla olika verksamheter skall kunna bidra. Utan en sådan helhetssyn och samagerande nyttjas inte möjligheterna på bästa sätt.

Nämnden har redan beslutat att barn på Tjärnö inte skall få samma kvalitet på förskolan, och nu står Mellegårdens barn på tur

Kommunal service är ett viktigt område. För att attrahera unga och barnfamiljer är skolan ett viktigt kommunalt ansvarsområde. Eftersom det politiska styret inte har en helhetsvision och strategi för framtiden så samspelar inte olika kommunala verksamheter.

ANNONS

Barn- och utbildningsnämnden är i full färd med att skapa sämre förutsättningar för barn som bor på landsbygden i kommunen, inte bara Koster. Nämnden har redan beslutat att barn på Tjärnö inte skall få samma kvalitet på förskolan, och nu står Mellegårdens barn på tur, att inte få samma förutsättningar som barn i centralorten.

Dessa barn skall inte få en förskoleverksamhet utan hänvisas till pedagogisk omsorg. Med hänvisning till ekonomi tar man möjligheten att behandla barn olika beroende på bostadsplats.

Till skillnad från det politiska styret orkar Centerpartiet stå upp för utveckling i hela kommunen

Detta är ett exempel på bristande helhetsperspektiv och brist på strategi för hur den kommunala verksamheten kan vara en aktiv aktör för att öka hela Strömstads kommuns attraktionskraft och generera fler invånare. Undertecknad har yrkat avslag och reserverat sig mot båda dessa beslut.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes kommentar på mitt avslagsyrkande – ” förstår att du med den partibeteckningen måste tycka så”. Den kommentaren tar jag som bekräftelse på att det återkommande är Centerpartiet som ser till både hela kommunen och hela Sverige, samtidigt visar det att det politiska styret (S, SD, KD, V och Fi) saknar ambitioner för utveckling i hela kommunen. Tyvärr har dessa beslut även stötts av M.

Till skillnad från det politiska styret orkar Centerpartiet stå upp för utveckling i hela kommunen – för Strömstads kommuns bästa.

ANNONS

Hans-Inge Sältenberg (C)

ledamot barn- och utbildningsnämnden

ANNONS