Det är turbulent i vår kommun

”KD har inga andra ambitioner än att gå till botten i dessa frågor”, skriver Sven Moosberg (KD).

ANNONS

Det är högst sannolikt att beslut tagna över politikens huvuden kommer i dagen! Vi ska komma ihåg att för alla beslut, oaktat tagna via delegation eller inte, är politikerna formellt ansvariga! Detta styrs av vår kommunallag inget annat! Uppenbarligen, har nu övertramp skett i sådan hög grad att politiken reagerat.

Det började på ett högst normalt sätt genom sedvanlig kontroll av budgetläget i en av kommunens förvaltningar. Det uppdagades att förvaltningens budgetkontroll, där sällan röda siffror förekommer, nu en post för personalkostnader, avviker högst väsentligen mot given budget! Idag är det bekantgjort genom vår lokaltidning att ett så kallat ”personalutköp” har verkställts. Resten av den historien kommer sannolikt att se dagens ljus efter kommande extra påkallat kommunstyrelsemöte! Hittills givna informationer, har varit knappa men sanningen måste givetvis komma fram!

ANNONS

De politiska partiernas hållning i frågan har efterlysts i sociala medier men har tyvärr ännu inte framkommit vare sig i tidningen eller på sociala medier! Sannolikt avvaktar man resultatet efter kommande kommunstyrelsemöte. Det enda som framkommit vid direkt fråga är att uppenbarligen ”några” tillfrågade politiker menar att man låter ”nåd gå före rätt”!

Vi menar att de övertramp, som uppdagats inte ger utrymme för att hanteras på annat sätt än vad kommunallagen föreskriver! Det famösa utköpet av räddningstjänstens chef synes vara en del av toppen på det berömda isberget. Vid försök att få ut protokoll och annan eftersökt dokumentation, är känslan stark att man inte gärna vill låta allmänheten få ta del hur saker och ting hanterats inom vissa förvaltningar. Vidare har frågor ställts om vår berömda Utvecklingsarena och dess förtjänster. Här lyser informationen med sin frånvaro. Det verkar utomordentligt svårt att få grepp om dess verksamhet! Det förtjänas att påpeka att vår Kommundirektör, har det största tjänstmannaansvaret för all verksamhet i förvaltningarna. Det är Kommundirektörens ansvar att tillse att delegationer och dess funktioner efterföljes till punkt och pricka! Inom detta ansvar ligger inte enbart räddningstjänstutköpet utan all annan form av måluppfyllelse, baserad på de givna politiska besluten!

ANNONS

Detta reser frågor, som fortsatt är obesvarade, inom miljö och bygg där tillförordnad verksamhetschef fick gå på stående fot! Frågor om bakomliggande grunder har, om inte sopats under mattan, blivit otillgängliga inom ramen för personalärenden! Det verkar som om man ”lägger locket på” i känsliga frågeställningar. Detta ökar oron för att allt inte går rätt till! Vidare finns stora frågetecken om upphandlingar rörande tillfälliga konsulttjänster. Dessa har tenderat att bli stadigvarande vilket i sig inte är omöjligt men tillvägagångssättet är inte i enlighet med rådande direktiv! Vi höjer på ögonbrynen och ställer frågan, vad är det som sker ovanför våra huvuden? Enligt vår tidning så finns även skäl till att undersöka hur det kan komma sig att post till vår kommunledning, blir liggande i veckor utan att kommunledningen får kunskap om det akuta läget hos en av våra största arbetsgivare! Osäkerheten i stora och allvarliga frågor, kommer alltså inte i dagen, utan att någon i verksamheterna ”läcker” självklar information! Detta är allvarliga frågetecken.

Härav följer att vår högste ansvarige, kommunens direktör, måste stå till svars för alla dessa frågor! KD har inga andra ambitioner än att gå till botten i dessa frågor. Det blir kommunrevisionens arbete att reda ut frågetecken, som ej kan besvaras av Kommundirektören!

ANNONS

Vi menar att största vikt skall läggas på att tillse att övertramp i den digniteten, som har uppenbarats, skall rendera i kraftansträngningar att skydda skattebetalarnas intressen! Någon annan lösning av ”mänskligare” karaktär och som ej skyddas av kommunallagen, skall inte tillåtas!

Sven Moosberg

KD i Strömstad

ANNONS