Torbjörn Stjernberg skriver att det inte finns några vetenskapliga argument för att det är dåligt för barns utveckling med små elevgrupper. Arkivbild.
Torbjörn Stjernberg skriver att det inte finns några vetenskapliga argument för att det är dåligt för barns utveckling med små elevgrupper. Arkivbild.

Debatt: Brister i argumenten för att stänga små skolor

”Mitt förslag är att politiker och tjänstemän tar en tur till Värmdö kommun”, skriver Torbjörn Stjernberg.

ANNONS

I Fria ord förra veckan skrev liberala representanter: ”Tyvärr innebär dagens politik att ett grått skynke läggs över Kosters möjlighet att fortsätta vara ett levande samhälle.”

LÄS MER:Ge Kosteröarna en chans!

I tisdags demonstrerade också Kosterföräldrar för att skapa en trygg förskola och skola för sina barn på Koster. Men i torsdagens referat från kommunfullmäktige kan vi se att Marie Edvinsson Kristiansen (M) inte tagit intryck av argumenten. Återigen upprepar hon argumentet att det är för barnens bästa som små skolor – nu Tjärnös och tidigare Kosters – bör stängas.

Som jag skrev i ”Fria ord” i mars har detta argument ingen vetenskaplig grund. Tvärtom mår yngre barn bäst av nära kontakter med andra barn och lärare – kontakter som främjas i en liten skola. Detta understryks av Åsa Moberg i ”Aktuellt i politiken” (23 aug. 2022) och i en artikel på Boverkets hemsida (9 okt. 2020) – i den senare dock med reservationen att mycket små enheter är en organisatorisk utmaning.

ANNONS

För att stämma av om forskningsresultat stödjer krav på en minsta storlek på årskurser har jag riktat frågan till professor Pia Williams på pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Någon direkt studie som belyser nackdelar för barnen med alltför små grupper kände hon inte till. Inte heller ledde kontakter med forskningsrådet Fortes vetenskapligt sakkunniga inom pedagogik till att jag hittat studier som stödjer påståendet om att det är för barnens bästa som små skolor skall undvikas. Pia Williams underströk att antalet barn är mindre viktigt än lärarnas kompetens. Just genom beslutet att pausa skolan har Strömstad förlorat både en behörig och kompetent lärare och en förskolepedagog, bägge mycket uppskattade av Kosterföräldrarna.

Det ter sig märkligt att ett politiskt parti som säger sig värna om valfrihet väljer att inskränka den vad gäller föräldrars bedömning av vad som är bäst för sina barn. Om Kosters och Tjärnös skolor skulle fortleva skulle ju de föräldrar som möjligen delar Moderaternas farhågor om de små skolornas brister kunna välja att skicka sina barn till stan.

Enligt referatet från kommunfullmäktige säger Marie Edvinsson Kristiansen också ”att det är Moderaternas hållning att det är viktigt att följa skollagen”. I förvaltningens beslutsunderlag 2022 står: ”Huvudmannen [dvs. kommunen] ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och övriga föreskrifter […] vilket inte är genomförbart med den småskalighet som finns på Koster skola och Tjärnö skola.” Vid en kontroll med Skolverket sa utbildningsråd Kristine Hökerberg att första delen av citatet kommer från skollagen men att andra delen inte är knutet till formuleringar i skollagen eller till några av Skolverkets riktlinjer. Skolverket har inga generella riktlinjer om klasstorlek men vissa utbildningsplaner har moment som kan behöva utföras i grupp.

ANNONS

Mer rakryggat hade varit att motivera den negativa hållningen med ekonomiska argument. Men även detta är missvisande. Enligt beräkningar som förvaltningen gjorde i maj 2020 är de årliga kostnaderna för skolan på Koster ungefär desamma som skatteintäkterna och intäkterna från utjämningssystemet för fyra vuxna med en månadsinkomst av 25 000 kr. Om familjer väljer att bosätta sig i andra kommuner eller avstår från att flytta hit kan därför kostnaderna för att inte ha en skola på Koster bli betydligt större för kommunen än kostnaderna för att ha kvar skolan.

Mitt förslag är att politiker och tjänstemän tar en tur till Värmdö kommun där man nyligen beslutat att ö-skolorna, bland annat Möja, även fortsättningsvis skall bedriva undervisning för åk F-9 med hjälp av bland annat fjärrundervisning. Möja hade förra läsåret 8 elever fördelade på dessa årskurser!

Torbjörn Stjernberg

ANNONS