Sten Brodén, ordförande för Naturskyddsföreningen i Strömstad.
Sten Brodén, ordförande för Naturskyddsföreningen i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Bevara strandskyddet och allemansrätten

Kommunerna i Strömstad och Tanum deltar i en regional kampanj för planerad strandskyddstillsyn. Vi i Naturskyddsföreningen välkomnar det.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Strandskyddet har funnits sedan 1950-talet. Syftet är att ge alla människor tillgång till strandområden och att värna växt- och djurliv. Strandskyddet är viktigt av flera skäl:

Stränderna och vattnet utanför omfattas av allemansrätten och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen. Utan strandskyddet kan vi inte bada, fiska eller vandra på stränderna på samma sätt som idag.

Sverige har ett unikt strandskydd idag. Därför har vi många orörda stränder som sjuder av liv, av biologisk mångfald. Många vattenlevande organismer är beroende av orörda strandnära livsmiljöer – de är bland annat barnkammare åt många fiskar.

"Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar"

Av landets rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. Men när ett område har bebyggts går det inte att vrida klockan tillbaks. Ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för friluftsliv och natur.

ANNONS

Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar. Det ger oss ett bra skydd mot effekterna av extrema skyfall och översvämningar, eftersom reglerna styr bort ny bebyggelse ifrån den riskabla vattenlinjen.

Bevuxen mark som inte är hårdgjord eller bebyggd har en förmåga att behålla vatten och dämpa översvämningar. Det kan också filtrera och mildra utsläpp från översvämmade avlopp och dagbrunnar.

Skärgårdsmiljö i närheten av Kosteröarna.
Skärgårdsmiljö i närheten av Kosteröarna. Bild: Karl af Geijerstam

Strandskyddet bidrar till att Sverige står bättre rustat för extremväder. Att börja bygga mer nära vatten nu vore därför ett stort misstag

Strandskyddet gäller över hela landet och vid stränder, hav, insjöar och vattendrag. Området som skyddas är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Vid särskilda behov kan det utökas upp till 300 meter.

Stor ökning av dispenser

Inom ett strandskyddat område får nya byggnader eller anläggningar inte uppföras. Man får inte förändra en sjöbod till en fritidsbostad om det hindrar andra människor från att vara där. Det är inte tillåtet att bygga bryggor eller sätta upp stängsel.

På senare år har strandskyddet försvagats. Från och med 2009 blev det lättare för kommuner att ge dispenser från strandskyddet. Dispenserna har ökat med 400 procent på fem år. Trots detta har röster höjts för att göra det ändå lättare att göra undantag i strandskyddet, särskilt på landsbygden. Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och flera andra partier vill luckra upp strandskyddet ytterligare.

ANNONS

I början av året slöts Januariavtalet mellan regeringen (socialdemokraterna och miljöpartiet), Centerpartiet och Liberalerna. En av punkterna i avtalet var en översyn av strandskyddet. Här står bland annat: ”Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.

Skärgårdsmiljö i Strömstad.
Skärgårdsmiljö i Strömstad. Bild: Malin Bring

Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.” Det är därför troligt att strandskyddet kommer att luckras upp i många områden.

Men det finns fortfarande möjligheter att stärka strandskyddet i viktiga områden. I sommar tillsätter regeringen en utredning som med Januariavtalet som utgångspunkt ska lägga fram ett förslag till förändrade regler.

Vill ha garant

Naturskyddsföreningen tycker att strandskyddet är en garant i lagstiftningen för allemansrätt och biologisk mångfald. Dessutom är det en bra försäkring mot ras, skred och översvämningar att lämna stränderna obebyggda i en alltmer klimatosäker tid.

Det finns en betydande risk ,att Januariavtalets formuleringar om att ”det ska bli enklare att bygga strandnära”, att områden med höga natur- och friluftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång till värdefulla områden inskränks.

ANNONS

Samtidigt är det viktigt att skrivningarna i Januariavtalet om förstärkningar av strandskyddet där det behövs omsätts i lag – särskilt i områden med högt exploateringstryck. Krafttag måste till för att minska problemen med felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna. Om man – som det står i Januariavtalet – ska öka det lokala inflytandet måste det också ske en massiv satsning på kunskapshöjning och skärpning av myndighetsutövningen.

Vi ser framåt mot Strömstads och Tanums kampanjer för planerad strandskyddstillsyn.

ANNONS