Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Morgan Gutke (C) skriver tillsammans med Tore Lomgård (C) om Filjestadsprojektet på Koster. Bild: Arkiv
Morgan Gutke (C) skriver tillsammans med Tore Lomgård (C) om Filjestadsprojektet på Koster. Bild: Arkiv

Debatt: Strömstad har ett ansvar för att bygga bostäder på Koster

Morgan Gutke (C) och Tore Lomgård (C): ”Koster behöver hyresrätter med lagom yta och rimlig hyresnivå för barnfamiljer.”

Kommentar till insändaren ”Strömstadsbyggen bör bygga bostäder på Filjestad”.

LÄS MER: Strömstadsbyggen bör bygga bostäder på Filjestad

I STNB beskriver Kosterborna Gunilla och Björn Hansén samt Lisbeth och Klas-Göran Johander på ett mycket bra sätt Strömstads kommuns förvärv av den s k Filjestadstomten på Sydkoster, och skälet till att kommunen nu kan sägas ha ett moraliskt ansvar att kunna garantera byggande av permanentbostäder på platsen.

Då Strömstadsbyggen för en tid sedan hade option på marken söktes lösningar. Bolagsstyrelsen tvingades dock till sist konstatera att den inte lyckades presentera någon lösning i enlighet med det av kommunfullmäktige givna ägardirektivet, och styrelsen beslöt då att avbryta projektet.

Kommundirektören fick sedan i uppdrag av kommunstyrelsen att se över frågan i ett vidare perspektiv, med syfte att hitta lösningar för genomförande av projektet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2021 ställde Centerpartiet en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ”majoritetens politiska vilja gällande Koster”. I svaret sades bl a (citerat från mötesprotokollet): ”Kommundirektören har utifrån Strömstadsbyggens beslut fått i uppdrag att utreda frågan och ta fram underlag som visar vilka eventuella möjligheter som finns för en byggnation av hyreslägenheter på Filjestad”.

Strömstads kommun har definitivt ett ansvar för att bostäder för permanentboende upplåts på fastigheten

Den 26 oktober 2021 beslöt en oenig teknisk nämnd att sälja fastigheten Kile 2:95 till ett externt fastighetsbolag. MP, M och L reserverade sig mot beslutet. C, som inte har ordinarie plats i nämnden, uttryckte i protokollsanteckning meningen att ärendet var av sådan vikt att det borde lyfts till kommunfullmäktige för beslut.

Den 27 januari i år beslöt en oenig miljö- och byggnämnd att köra över sin egen förvaltning och meddela positivt förhandsbesked för ansökan om nybyggnad av 12 fritidshus och ett flerfamiljshus om 10 hyresrätter på tomten (Förvaltningen hade föreslagit avslag med bl.a. krav på detaljplan). M, MP, C och L ville följa förvaltningens förslag men förlorade i omröstningen och reserverade sig mot beslutet. Det positiva förhandsbeskedet har sedermera överklagats, men denna överklagan har ännu ej avgjorts.

En detaljplan hade, för Kosterborna, möjliggjort en större påverkan på utformningen av både Filjestadsområdet och bostäderna.

Centerpartiets inställning i frågan är klar och entydig. Strömstads kommun har definitivt ett ansvar för att bostäder för permanentboende upplåts på fastigheten.

Till kommunfullmäktiges senaste sammanträde, den 24 mars, hade Centerpartiet lämnat in en motion med rubriken ”Strömstadsbyggen en aktiv samhällsbyggare”. Motionens syfte är att en översyn skall genomföras av Strömstadsbyggens ägardirektiv, bolagsordning m m för att se om bolaget kan behöva ytterligare verktyg för att kunna fullgöra sin roll som allmännyttigt bostadsbolag och därigenom kunna bygga bostäder i hela kommunen.

Detta är helt enkelt en förutsättning för kommundelens fortsättning som ett levande samhälle

Det uppdrag som givits till kommundirektören, som också bekräftades av kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson i interpellationssvaret, har ännu ej redovisats. En fråga angående skälet till detta på senaste kommunfullmäktigesammanträdet besvarades över huvud taget inte.

Koster behöver hyresrätter med lagom yta och rimlig hyresnivå för barnfamiljer. Detta är helt enkelt en förutsättning för kommundelens fortsättning som ett levande samhälle. Det är viktigt att Strömstads kommun hanterar den aktuella marken på Filjestad på ett sådant sätt att detta i möjligaste mån kan genomföras.

Morgan Gutke (C)

Ledamot i miljö- och byggnämnden

Tore Lomgård (C)

Ersättare i kommunfullmäktige och tekniska nämnden

Styrelseledamot i AB Strömstadsbyggen