Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kent Hansson (S):
Kent Hansson (S): "Som framgår av kartbilden är det en förhållandevis liten del av Vattentornsberget som omfattas av förslaget." Bild: Arkiv

Det är en liten del av Vattentornsberget som berörs

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) i replik till Christopher Andersen om den planerade byggnationen på Vattentornsberget.

Hej Christopher!

Du har i insändare den 15/10 ställt frågor angående den planerade byggnationen på Vattentornsberget om huruvida kommunen anser sig ha ett moraliskt ansvar gentemot den tilltänkta exploatören.

LÄS MER: Vad är det för "moraliskt ansvar" kommunen har?

Bakom detta ligger en politisk bedömning där alla partier sagt sitt. Saken i korthet:

Området på Vattentornsberget har varit aktuell för planläggning av bostäder sedan en längre tid tillbaka. År 2007 inkom Byggnadsfirman Mattsson & Nilsson med en ansökan om att få exploatera området. Länsstyrelsen avrådde från att planlägga området på grund av att området var planlagt som naturmark. Miljö- och byggförvaltningen föreslog avslag på ansökan i avvaktan på en ny fördjupad översiktsplan, men dåvarande miljö- och byggnämnden beslutade om positivt plantillstånd.

År 2011 lyftes ärendet, planavtal undertecknades mellan Byggnadsfirman Mattsson & Nilsson och detaljplanearbetet för området aktualiserades. Byggnadsfirman Mattsson och Nilsson betalade 2011 en planavgift till kommunen på 70 tkr.

Detaljplanearbetet lades sedan vilande i avvaktan på en ny fördjupad översiktsplan. Orsaken till att detaljplanearbetet avstannade var att Byggnadsfirman Mattson & Nilsson råddes att invänta den fördjupade översiktsplanen där det aktuella området nu utpekas som bostadsområde. Ett utkast på samarbetsavtal med en utfästelse om att sälja hela detaljplaneområdet togs fram under 2011, men undertecknades aldrig då detaljplanearbetet avstannade.

Den fördjupade översiktsplanen för Strömstad/Skee är nu inne i sitt slutskede. I början av 2019 inkom en planansökan från Erlandssons Bygg AB, vilka sedan tidigare förvärvat Byggnadsfirman Mattsson & Nilsson. Erlandssons Bygg AB har nu bytt namn till Brixly, men bolaget har samma organisationsnummer och ägarförhållande som tidigare.

Utifrån ovanstående beskrivning är den samlade politiska bedömningen – kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 september – att kommunen har ett moraliskt ansvar i ärendet då bolaget förespeglats att få köpa området. Kommunen ser också ett värde i att området bebyggs och färdigställs under en sammanhängande period. Ett parti, miljöpartiet, reserverade sig mot beslutet.

I det förslag till markanvisningsavtal som tagits fram mellan kommun och bolag anges att kommunen ska ha 4-6 tomter i området för friliggande bostäder som ska erbjudas till den kommunala tomtkön. I avtalet framgår också hur värdering av marken ska gå till, hur kostnader ska fördelas mellan kommun och bolag m.m. Som framgår av kartbilden är det en förhållandevis liten del av Vattentornsberget som omfattas av förslaget. Bedömningen är att området totalt kommer att innehålla drygt 20 boendeenheter.

Med vänlig hälsning

Kent Hansson