Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Olsson, avgående ordförande i Strömstadsbyggens styrelse. Bild: Linda Smith
Anders Olsson, avgående ordförande i Strömstadsbyggens styrelse. Bild: Linda Smith

Debatt: Ge Strömstadsbyggen ökade resurser

Anders Olsson (L), avgående ordförande i Strömstadsbyggens styrelse, kommenterar Strömstads Tidnings artikelserie om bostadsbristen.

Vad härligt och positivt att debatten om bostadsbyggandet och bolagets roll nu tagit fart på allvar. Detsamma hände efter förra valet och valen dessförinnan.

Min förhoppning och tro är att nu finns en potentiell möjlighet att få till stånd ett långsiktigt bostadsbyggande över tid. Där man tar ett krafttag över partigränserna och ser den framtidspotential, de möjligheter och den tillväxtmöjlighet som ligger i ett aktivt bostadsbyggande.

Fastigheter/Lägenheter över tid är ingen ekonomisk risk.

I vår planering har vi siktat på mellan 60 och 100 bostäder per år, men också möjlighet att få planer som löper över tid, t ex. 15 år, så att man på så vis kan bygga i etapper. En sådan planering innebär dessutom att man kan gå in i nya projekt om konjunkturen vänder nedåt och på så sätt kunna bygga billigare. Egentligen den enda gång man kan få en märkbar sänkning av kvadratmeterpriset.

De vanligaste kommentarerna som jag får till mig som ordförande från kommunmedborgare är: ”Bygg NU! Bygg centrumnära! Bygg billigt!”

Detta är ju den optimala situationen för ett byggbolag att kunna uppnå. Svårigheten ligger i planering. Men med långsiktiga och klara planer så kan byggstarter i etapper ske ganska omgående.

Uppdraget från ägaren skall då finnas med en tydlig prioriteringsordning samt ett uppdrag till berörda förvaltningar att stötta arbetet.

Centrumnära, vad är det?

Rådhusberget är ett sådant område som bör prioriteras. Här startade Strömstadsbyggen processen för över 6 år sedan men tiden har gått och väldigt lite konkret har skett.

Rådhusberget har just de potentialer som behövs för ett spännande centrumläge.

Kommunen och bolaget äger redan marken, området medger ett större antal lägenheter. Här finns många intressanta lösningar.

Allt från 8-15 våningshus och våningshus i solfjäderform eller 3-5 våningshus, alla i bakkant av i dag befintlig byggnation.

Det har också funnits planer på påbyggnader av befintliga byggnader, något som denna mandatperiodens politiker får ta ställning till.

Vi har också ryggen mellan ”Minkfarmen” och fram till Norrkärr som kan utvecklas till ett otroligt attraktivt boende.

Ett annat ”centrumnära” läge är på norrsidan om Canning mot golfbanan. Gångavstånd till centrum, båtläge, golfbana på promenadavstånd. Nötholmen som fritidsområde.

Spa och restauranger inom 5 minuters gångväg!

Mällbyhöjden vid brandstationen är ett annat. Kommer man upp på berget så finns i sydostläget en fantastisk utsikt mot Strömsvattnet, Skee upp mot Björnerödspiggen.

Eller i väst/norrläge en vy över nationalparken och Hvaler-arkipelagen.

Här skulle man kunna bygga spännande halvmåneformade byggnader som ger den boende en enastående utsikt.

Bakom dessa huskroppar kan man planera parhus, villatomter och skolor mm.

Koster har i dagsläget två lägen att ta ställning till och Skee har potential att byggas ut. Detsamma gäller både Krokstrand och Rossö.

Varför görs då inte något av detta?

Den frågan har jag inget bra svar på men vill ända kommentera en del ekonomiska delar som har ”valsat” runt en tid.

Strömstadsbyggen är av sina hyresgäster en högt värdesatt hyresvärd. Detta har genom två oberoende undersökningar påvisats. Faktiskt bland de högsta i Sverige!

Vi har ökat resultatet under denna mandatperiod och presterar för våra ägare resultat som väl ligger inom de tuffa ägardirektiv/finanspolicy som finns.

Bolaget har mycket god ekonomi, soliditeten har ökat, vinsterna ligger i paritet med budget och krav. Vi har byggt för närmare 250 miljoner under de senaste åren. Renoveringar och stambyten sker regelbundet och kommunens likviditet (koncernen) har stor nytta av bolagets kassaflöde.

Viktigt är att komma ihåg att delningen mellan Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler historiskt skedde för att inte blanda hyresgästernas förväntningar på boende mot de verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det fanns flera orsaker men det var huvudskälet.

Bolagen har i dagsläget i stort sett hela kommunen samlade låneskuld. Till detta kommer då det kommunala borgensåtagandet. Finns då ingen substans för detta åtagande?

Här ligger hela grundbulten. Bolagen kan genom att ta ut pantbrev på samtliga fastigheter, lyfta av hela borgensåtagandet. Skulden kvarstår men bolaget och dess värde borgar då för sitt eget engagemang.

Skulle detta då vara möjligt. Ja, troligen då det finns dokumenterat stora övervärden i bolagets fastighetsbestånd. Det skulle dock innebära en stor engångssumma som direkt bör komma som ett ägartillskott i anslutning till pantbreven. Troligen bortemot en 30 miljoner. Denna summa skall tas med en nypa salt, har inte räknat på volym, stämpelskatt administration etc. Men kanske värt besväret för att än en gång förtydliga att bolaget är en stor resurs för medborgarna och ingen belastning.

Bolaget är ju ägt av kommunfullmäktige till 100 procent, d.v.s. kommunens invånare är ägare till samtliga fastigheter i bolaget.

I dag finns en finanspolicy i bolagen, den följs! Det finns mycket hårda ägardirektiv som direkt ger fullmäktige kontroll över investeringarna och då indirekt kommunstyrelsen möjligheter att uppmana ägaren, dvs. fullmäktige, att skyndsamt ge bolaget tydliga uppdrag om vad som skall prioriteras.

Ta fram planer, ge bolaget ökade resurser i form av ägartillskott. Man kan också på andra sätt skapa bra förutsättningar för bolaget genom planer och resurser inom förvaltningarna, där dialog och samförstånd borde gå genom kommunens förvaltningar för att röja undan fördyrande kostnader i all planering.

Fri hyressättning, alternativt att sälja ut allmännyttan, kan det vara lösningen? Olika upplåtelseformer en annan. Trots min politiska inriktning, så anser jag det första är förkastligt. En kommun med ett starkt bostadsbolag bör värna hyresrätten. Detta speciellt i en attraktiv sommarkommun som Strömstad. Centrum skulle lätt kunna säljas ut och riskera att bli mindre frekvent vintertid. Fri hyressättning riskerar också i en liten kommun som vår med ett attraktivt läge slå ut många invånare från ett eget boende med förhållandevis rimlig hyressättning i attraktiva lägen. Det finns säkert bättre sätt att skapa en marknad för lägenheter med högre hyror och attraktiva lägen men fortsatt i hyresrättsform. Ett segregerat samhälle även av vår storlek är inte en framtida lösning.

Avslutningsvis önskar jag också kommentera byggekonomi i systemet. Att bygga ”billigt” idag innebär att man bygger kring 30 000 kronor/kvadratmeter. En 70 kvadratmeter stor lägenhet kostar då ca 2 100 000 kronor.

En hyresnivå strax under 2 000 kronor för nyproducerade lägenheter är då ganska relevant, d.v.s. ca 140 000 kronor om året, strax över 11 000 kronor i månaden. Blir då de mindre lägenheterna så mycket billigare? Ja, det går att komma ned något men man hamnar troligen mellan 6 000 till 7 000 kronor för de mindre enheterna.

Allt runt byggprocessen påverkar hyror. Normer, lagar, upphandlingar mm. Kostnader som moms (avdragsrätten mot hyressättning) och skatter ger också stora kostnader. Förändrade avskrivningsregler ger också viss fördyrning av boendet. Spelar då detta sammantaget någon roll för bolaget byggande eller ej?

Det säger väl sig själv att det gör!

Men det finns ju då exempel som jag personligen tycker är märkliga, staten tar in miljardbelopp på byggnation. Löneskatter, momsen, miljöskatter, samt indirekta kostnader för byggnation som skatter på drivmedel till entreprenadmaskiner, listan kan göras oändlig.

Bolaget fick möjlighet att ta del av ”bidrag” för byggande av mindre samt miljösnåla enheter. Detta gick tyvärr tiden förbi och andra ordningar råder. Det var skälet till att man gick tillbaka till sin ägare då förutsättningen var av principiellt viktig karaktär (Ägardirektiven). Det gjorde att styrelsen valde att åter höra ägaren innan beställning skedde allt enligt ägardirektiven. Visst kan bolaget bygga och ta ”risker” men det ligger utan förr de direktiv som finns för bolaget och dess styrelse samt personal.

Detta som kommentar till en del inlägg som kanske kräver lite mer analys än bara stundens inlevelse.

Mitt inlägg kan göras mycket längre men jag väljer att stanna här.

Min förhoppning som avgående politiker är att .majoritet och opposition kan enas kring en bostadsförsörjningsplan värd namnet och att en politisk tydlighet skall ge tjänstemännen möjlighet att undanröja de formella hinder som ofta fördröjer processen.

Att en liten kommun som Strömstad har en aktiv och framåtsträvande bostadspolitik stärker bara förutsättningarna för en växande kommun med god inflyttning.

Vår miljö och vårt attraktiva läge ger Strömstad unika möjligheter inför framtiden. Detta tror jag att alla är beredda att ta vara på. En stark framtidstro skapar starka kommunmedlemmar kreativa företag och en välmående kommun.

Här skall också det kommunala bolaget bidra med en bra bostadsförsörjning över tid.

Anders Olsson

Avgående ordförande i Strömstadsbyggen